Műhelymunka – 2019. szeptember 29.

Műhelymunka – 2019. szeptember 29.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: A Jövő – műhely módszer és a kérdőívek tapasztalatai

A mai műhelymunka alkalmával részletesen kitárgyaltuk a Jövő-műhely módszer tapasztalatait. A műhelymunka résztvevői egyöntetűen úgy nyilatkoztak, hogy számukra összességében pozitív élmény volt a módszer gyakorlatban való kipróbálása. A Jövő-műhely módszer kiválóan alkalmas arra, hogy, településünk fiataljai és a civil szervezetek szorosabb kapcsolatot tudjanak kialakítani. Ennek okán a civil szervezetek hagyományőrző tevékenysége nem korlátozódik az idősebb korosztály aktivizálódására, lehetőség nyílik a hagyományok, kulturális, vallási szokások átadása a fiatalabb generáció számára, már nem csak ismereti szinten, hanem cselekvő, megvalósító szinten is. Így a hagyományőrzés igazából betölti funkcióját, továbbadódik a következő nemzedékek számára.
A kérdőívek tapasztalatai alapján megállapításra került, hogy rendkívül nagy szükség van a civil szervezetek fiatalokat a településen tartó erőfeszítésére.

Műhelymunka – 2019. szeptember 05.

Műhelymunka – 2019. szeptember 5.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: Hagyományőrzésen alapuló vendéglátás, annak a turizmus fejlődésére gyakorolt hatása

Varsány és Nemesvámos települések példáin keresztül bemutatásra került az Észak-Magyarországi Régió és a Balaton felvidék falusi turizmusa.
Megállapítást nyert, hogy a hagyományőrzésen alapuló vendéglátás pozitív hatással van a helyi turizmus fejlesztésére. Egyre nagyobb igény mutatkozik a tájegységekre jellemző helyi termékek kínálatára. Tapasztalatszerzés céljából meglátogattuk Nemesvámoson a Tökmagfeldolgozó üzemet, a kézműves sajtokat és mézeskalács készítő műhelyeket. A településen nagy múltja van a hagyományőrzésnek, ami a mi szervezetünknek is az egyik fő eszköze a településfejlesztésnek. Közös témánk, hogy fontosnak tartjuk a hagyományok őrzését, ápolását. A népdal, a néphagyományok szeretetének továbbadása mellett célunk a hagyományok őrzése, ápolása valamint elsősorban helyi népszokások bemutatása és azok továbbadása közösség építő céllal szervezett programon.

Műhelymunka – 2019. június 7.

Műhelymunka – 2019. június 7.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: A kérdőívek összesítése

A felhívás előírása szerint feladatunk egy kutatás megvalósítása a választott szolgáltatási területen legalább két országban (ebből az egyik lehet Magyarország, a másik egy uniós tagállam) legalább 100-100 fős célcsoport körében.
A konkrét kutatási téma: Közösségfejlesztés a hagyományok tükrében. Közösségfejlesztő szervezetek hálózati együttműködése, tapasztalatcserék erősítése. A fiatalok összefogása, az identitás erősítése, hagyományőrzés jegyében.
A kérdőívek begyűjtését követően a helyi szakmai megvalósítóktól és a külföldi partnerektől a mai, soron következő műhelymunkánk foglalkozásának témája a kérdőívek összesítése volt. A kérdőívek a helyi identitás elősegítése témakörében, Varsány és Homoródkarácsonyfalva vonatkozásában készültek. A kérdőívek feldolgozását, összesítését elektronikus úton végeztük el, természetesen Varsány és Homoródkarácsonyfalva vonatkozásában külön-külön. A kérdőívek összesítésének eredményéről egy táblázatos összefoglaló készült, mely szakmai beszámolónk része lesz.

Műhelymunka – 2019. május 7.

Műhelymunka – 2019. május 7.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: A kérdőív megalkotása, a végleges kérdőív szétosztása

Szakmai tervünkben kötelezően vállalt kutatási témánk: Közösségfejlesztés a hagyományok tükrében. Közösségfejlesztő szervezetek hálózati együttműködése, tapasztalatcserék erősítése. A fiatalok összefogása, az identitás erősítése, hagyományőrzés jegyében.
A kutatásba bevont személyek száma: 100 fő a Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület hatóköréből, valamint 100 fő Dungó Kulturális Egyesület, Oklánd, Homoródkarácsonyfalva szervezeteinek hatóköréből.
A szakmai megvalósítók már jól ismerik az alkalmazni kívánt kutatási módszereket, és ennek megfelelően megalkották a kérdőíveket. A kérdőívek megalkotásánál fontos szempont volt a mérhetőség, ezért a kérdőív kérdéseit nagy körültekintéssel úgy alkottuk meg, hogy abból az összegzés során majd számszerűsíthető, releváns adatokat lehessen közölni. A kérdőívek végleges megfogalmazása és formába öntése után a kérdőíveket kiosztottuk, hogy kitöltésre kerülhessenek.

Műhelymunka – 2019. április 30.

Műhelymunka – 2019. április 30.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: Párbeszédkör

A mai műhelymunka alkalmával egy, úgyszintén a szakmai tervünkben vállalt készségfejlesztő módszer elindításával foglalkoztunk. A résztvevők megismerkedtek Han¬kiss Elemér és munkatársai kezdeményezésére a 90-es évek közepe táján nálunk is meghonosodott párbeszédkör – módszerrel. Az általuk kiadott módszertani füzet a vita és a párbeszéd szembeállításával mutatja be a társadalmi részvétel kívánatos modelljét, a polgárok és szervezeteik általi párbeszéd során megszülető konszenzust. Ezt mi különös tekintettel a fiatalok körében kívánjuk megvalósítani. A műhelymunkán résztvevők egyöntetűen egyetértettek abban, hogy a fiatalokat 21. századbeli életmódjukból adódóan aktivizálni kell a valós közösségi életre. Szükség van szociális kompetenciáik fejlesztésére, hiszen sokuknál az elsődleges szocializáció is hiányosságokat mutat, másrészt, a település elhelyezkedéséből, szerkezetéből adódó sajátosságok miatt részlegesen, de szükségszerűen csorbát szenved. Az előbbiek miatt kauzális, hogy kommunikációs készségeiket, konfliktuskezelési módszereiket is fejlesszük. A módszer ismertetése után speciális, helyi jelenségekre reflektálva alkottuk meg az e módszer során alkalmazni kívánt feladatokat.

Műhelymunka – 2019. április 5.

Műhelymunka – 2019. április 5.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: A közösségi problémák feltárásának, súlyozásának és a jövőbeni közösségi tevékenységek kiválasztásának leggyorsabb módszere az ún. JÖVŐ-MŰHELY módszer. Fantáziaprojektek tapasztalatai

Kiemelt feladat a projektben meghatározott foglalkozások, megbeszélések megvalósítása. A mai napon megrendezésre kerülő műhelymunka egy kézműves foglalkozás keretében zajlott. A hagyományok megőrzése fontos feladat az itt élő emberek számára, ehhez kapcsolódott a kézműves foglalkozás keretében a horgolás, hímzés, gyöngyfűzés, melyben aktívan részt vettünk. Közben pedig beszélgettünk a témával kapcsolatos kérdésekről, több korosztály képviselőivel. Fantáziaprojektek tapasztalatai Minden csoportnak egy fantáziatervet kell létrehoznia, melyhez korlátlan erőforrások állnak rendelkezésre. Ennek a projektnek valamilyen módon kapcsolódnia kell a napi témához. A csoportok lehetőleg rajzzal, ábrával stb. illusztrálják gondolataikat, ne hosszas írásműveket készítsenek. A fantáziaprojektek témája minden esetben a hagyományőrzés, a hagyományőrzésbe ágyazott település és közösségfejlesztés. A műhelymunka zárásaként a résztvevők bemutatták a fantáziaprojektjeiket.

Műhelymunka – 2018. október 29.

Műhelymunka – 2018. október 29.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: A módszerek helyes megválasztásának művészete

A Műhelymunka témája “A módszerek helyes megválasztásának művészete” volt. Részt vettek a külföldi partner szervezetek képviselői is.
Megállapításra került, hogy Varsány településen nagyszámú civil szervezet, egyesület működik (hagyományőrzők, horgászok, vadászok, sportolók, borászok, turizmusfejlesztők, stb.). Ez lehetővé teszi, hogy ne egyenként szólítsuk meg a véleményformáló embereket, hanem közvetlenül a helyben működő egyesületekhez forduljunk, őket vonjuk be a közösségi problémafeltáró és megoldó munkába. Meghatároztuk, hogy mely helybeli, illetőleg határon túli szervezet vezetőjét vonjuk be a cselekvési terv kidolgozásába és megvalósításába. Megállapítottuk, hogy a program sikerességéhez elengedhetetlen a folyamatos közösségi kommunikáció megszervezése és fenntartása.
Meghatároztuk a varsányi és homoródkarácsonyfalvai összehasonlító kutatás kérdőívei összeállításának főbb szempontjait.
Aktualizáltuk az elérhetőségi adatokat.
Átadásra került a külföldi szervezetek megjelent képviselői részére az aktualizált programterv.

Műhelymunka – 2018. október 18.

Műhelymunka – 2018. október 18.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: Helyi termék és kézműves piac települési programokba ágyazva. Tapasztalatcsere. Szakmai fórum
Helyszín: Pécs

A műhelymunka során megismerkedtünk a pécsi lehetőségekkel. Beszámolót hallgattunk meg dr. Papp Nórától a Pécsi Egyetem docensétől a mindennapokban végzett munkáról, a kutatásokról, melyeket elsősorban a gyógynövények felhasználásáról, a hatóanyagok mind teljesebb körű megismerése érdekében végeznek.
Településeink számára fontos, hogy a helyi rendezvényeken, közösségi programokon, konferenciákon, tapasztalatcseréken, megjelenjenek a helyi termékeink.
A helyben előállított termékek egészségesek, mivel ismert a származási helyük és a gondozási körülményeik. Különösen hangsúlyos ma ezzel a témával foglalkozni, hiszen egyre több őstermelő, falugazdaság van kialakulóban szerte az országban. A tapasztalatok és a tudás átadása számunkra rendkívül fontos, hiszen a településünk egyik fejlődési lehetőségének tekintjük a helyi termékek előállítását és a helyben történő felhasználást. A népi kézműves termékeket évek óta készítjük, melyekre egyre nagyobb a kereslet.

Műhelymunka – 2018. szeptember 28.

Műhelymunka – 2018. szeptember 28.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: A cselekvők táguló köre, ismerkedés a módszerrel

Célunk a (potenciális) cselekvők megtalálása és a lehető legszélesebb körré szervezése. A cselekvők központi magja a közösség véleményformálóiból áll össze, szélesebb köre pedig a fokozatosan köréjük csoportosulókból. A folyamat első fázisában elsősorban a közösségfejlesztők és a központi mag tevékenykednek, majd ez az aktivitás kiterjed a folyamatosan bekapcsolódó, szélesedő körre, amely egyre inkább átveszi a kezdeményezést, és folyamattá szervezi a tevékenységeket. A módszerek alkalmazásának tehát az a célja, hogy a közjó érdekében a lehető legtöbb lakost vonja be a közös gondolkodásba és cselekvésbe, vagyis tegye őket aktívvá.
Kiemelt feladat a projektben meghatározott rendezvény megvalósítása. Ma a hétvégén megrendezésre kerülő Szent Mihály Napi Palóc Búcsúval kapcsolatos teendőket beszéltük át. Feladatunk volt még a hagyományőrző csoportok megkeresése, program ismertetése, felelősök beosztása, fiatalok bevonása a rendezvény lebonyolításába. A búcsú sok érdeklődőt vonz. A hagyományok megőrzése fontos feladat az itt élő emberek számára, ehhez tartozik a népviselet bemutatása, népi énekek, szokások felelevenítése, megőrzése, melyben a fiatalokat bevonva aktívan részt vettünk.

Műhelymunka – 2018. augusztus 18.

Műhelymunka – 2018. augusztus 18.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: Hagyományőrző programokba ágyazott lehetőség – tapasztalati tanulási program

A tapasztalati tanulási program magában foglalja a hagyományőrző rendezvényeken való aktív részvételt, illetve a „látóútként” prosperáló tanulmányi utakat. A tanulmányi utak helyszíneként olyan városokat, falvakat, országrészeket választottunk, ahol már szép sikereket étek el a hagyományőrzésen alapuló közösségfejlesztés, vendéglátás, idegenforgalom és az identitásfejlesztés területén.
Kiemelt feladat a projektben meghatározott rendezvény megvalósítása. A mai napon a megrendezésre kerülő Lepényfesztivállal kapcsolatos teendők átbeszélése. Hagyományőrző műsor ismertetése. A műhelymunka során beosztottuk a felelősöket, bevontuk a fiatalokat a lebonyolításba. A fesztivál sok érdeklődőt vonz, és immár tizenegyedik alkalommal kerül megrendezésre. A hagyományok megőrzése fontos feladat az itt élő emberek számára, ehhez tartozik a népviselet bemutatása, népi énekek, játékok felelevenítése, palóc ételek, sütemények elkészítése, kiemelten a túrós lepény elkészítése, melyben aktívan részt vettünk.