Műhelymunka – 2020. január 22.

Műhelymunka – 2020. január 22.
Varsányi Faluszépítő, Hagyományőrző és Kulturális Egyesület
EFOP – 5.2.2-17-2017-00031 „Múltunkban a jövőnk”

Téma: Kutatási anyagok összegzése.

A külföldi partnerek bevonásával megkezdődött a kérdőívek, mint kutatási anyagok feldolgozása. A felmérésbe 100 fő homoródkarácsonyfalvi és 100 fő varsányi szakember került bevonásra, a Felhívásnak megfelelően.
A kérdőíveken megfogalmazásra kerültek a fiatalok szokásainak, életvitelüknek, kulturális jellegzetességeikre vonatkozó, továbbá közösségi munkát érintő kérdések.
A fentiekben felsoroltak közül kiemelhető a közösségi munkát érintő megállapítás, amit mindkét településen fontos célként jelöltek meg a fiatalok.
Ez azért is fontos és előremutató megállapítás, mert meggyőződésünk, hogy egy település jelene és jövője a közösségekben rejlő értékeknek köszönhetően tud fejlődni.
A civil szervezetek jelenléte az abban való feladatvállalás mindkét település életében kiemelt és fontos terület. A civil közösségek jól kiegészítik a településeken meglévő oktatási-kulturális- vallási intézmények munkáját. A kérdőívet kitöltők jellemzően a civil szervezetekben vállalnak önkéntes feladatot, mely a települések életére pozitív hatást gyakorol.
Minden település életében fontos, hogy kistérségi szinten gondolkodjon, együttműködjön. Ezért örvendetes és megállapítható, hogy jónak mondható a kapcsolatok megléte, azok ápolása, az emberek egymáshoz való viszonya az említett falvakban.
Az iskolázottság szerinti megoszlás jelentős eltérést mutat, mely azzal magyarázható, hogy az anyaországban szervezettebben és jobb körülmények között tanulhatnak a diákok.
Munkahelyek vonatkozásában Varsányban a szolgáltatóipar, míg Homoródkarácsonyfalván a mezőgazdaság jelent megélhetést az embereknek. Ez azzal is magyarázható, hogy a vállalkozások létrehozásának támogatása Magyarországon kedvezőbb, míg Homoródkarácsonyfalván a generációkon átívelő mezőgazdasági munka jelent megélhetést.