Generációk közötti kommunikáció határon innen és túl képzés. 2019.01.22.-2019.01.24.

A képzési program célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel azokkal az információkat, módszereket, amelyek birtokában képesek lesznek a különböző generációkhoz tartozó emberekkel a helyzethez igazodva használni a kommunikációs eszköztárat.

Képesek alkalmazni a strukturált problémamegoldás módszertanát. Képesek megfogalmazni a problémát, feltárni annak lehetséges okait és megtervezni a hibaelhárítás menetét. Képesek felismerni és betartani a hatásköri korlátokat.

A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK

A képzésben résztvevő

•             személyes kompetenciái fejlődnek: úm. önállóság, felelősségtudat, megbízhatóság, döntésképesség;

•             kommunikációs kompetenciái fejlődnek: rugalmasabbá válik a generációk közötti párbeszéd;

•             nyitottság: rugalmassá válik kapcsolatteremtő és kapcsolatfenntartó képessége, fejlődik együttműködési képessége;

•             felismeri kommunikációjának zavarait, megtanulja kezelni azokat.

1.            Kommunikációs és motivációs alapok (8 óra)

A verbális és nonverbális kommunikáció alapjainak és legfontosabb törvényszerűségeinek megismertetése, a saját kommunikációs stílus tudatosítása, a változtatás lehetőségének biztosítása. Cél, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a közösségi rendezvényeken nélkülözhetetlen kommunikációelméleti ismeretekbe, ezáltal megismerjék a különböző generációk közötti információátadás folyamatát.

Kommunikációs gyakorlatok, melyek segítségével megtanulják, hogyan viselkedjenek legjobban embertársaikkal, miként értesse meg magát, és miként értsen meg másokat. A személyiségjegyek tipizálása útján szituációs játékokon keresztül gyakorolják, hogyan lehet megérteni és kezelni az eltérő személyiségjegyekkel rendelkezők reakcióit. Nonverbális kommunikáció eszközeinek megismerése, gyakorlása, metakommunikációra való érzékenyítés, a viselkedéskultúra fejlesztése. A személyiség szerepe a kommunikációs folyamatban.

2.            Emberi viszonyok (7 óra)

A program résztvevői képessé váljanak a generációk közötti kommunikációs gátak leküzdésére. Felismerjék a döntési helyzeteket, s tudjanak megfelelő módon reagálni a felmerülő problémákra.

Olyan szituációk, filmek, filmrészletek megtekintése, kielemzése, melyek hozzásegítik a résztvevőket ahhoz, hogy tudatosan építsék, gyarapítsák kommunikációs kultúrájukat. Felkészüljenek társadalmi szerepekre, hiszen a kommunikációs képességek a személyiség önépítkezésének alapjai is.

3.            Asszertív kommunikáció (8 óra)

Egy olyan tudatos viselkedésforma elsajátítása, amelyben az ember kialakítja magában azt a céltudatos belső erőt, rendet, melynek segítségével az egyenrangúság alapelvét szem előtt tartva képviselni tudja magát a kapcsolataiban, érvényesíteni tudja magát a kommunikációjában.

Az önkifejezés egyik legeredményesebb módjának bemutatása az alábbi három részből álló asszertív üzenet segítségével:

–              a megváltoztatandó viselkedés ítélet nélküli leírása

–              az asszertív személy érzelmeinek kinyilvánítása

–              és a másik viselkedése által az önkifejezőre gyakorolt, konkrét és megfogható hatás tisztázása.

Szituációs játékok, Tréning-feladatok az önérvényesítő magatartás elsajátításáért, az önbecsülés emeléséért. Filmek, filmrészletek, könyvrészletek elemzése a kommunikációs elemek szempontjából.

4.            Konfliktuskezelés ( 7 óra)

A konfliktuskezelés alapjainak és legfontosabb törvényszerűségeinek megismertetése, a  saját konfliktuskezelési stílus tudatosítása. A mediáció módszerének bemutatása.

Az emberi kapcsolatok dilemái. Az énkép és a kép összefüggései, énelfogadás. A konfliktuskezelés módszerei és eszközei, a saját konfliktuskezelés módszerei és eszközei, a saját konfliktuskezelési gyakorlat megismerése, fejlesztése. A mediáció, mint módszer bemutatása, gyakorlati alkalmazásának bemutatása.