Beavatkozási irány

Kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése a multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében.

A helyi identitás erősítése, a hagyományos foglalkozások, a természeti és épített kultúrtörténeti értékek megismertetése és megőrzése, kézműves szakkör, helyismereti szakkör, népi dalárda működési körének bővítése.

A konkrét kutatási téma: Közösségfejlesztés a hagyományok tükrében. Közösségfejlesztő szervezetek hálózati együttműködése, tapasztalatcserék erősítése. A fiatalok összefogása, az identitás erősítése, hagyományőrzés jegyében

A közösség szó pozitív csengésű hívószó: mindenki szereti, vágyik utána, szeretne közösségben élni – de nem csinálja, helyesebben még mindig kevesen csinálják.  A mai fiatal generációk már nem is tudják, hogy hogyan kell közösséget teremteni és abban létezni. A szocializáció folyamán nemcsak az értékeket kell átörökíteni a következő nemzedékre, de társadalmi és közösségi lénnyé is kellene formálni azt – nem csak elméletileg, de gyakorlatilag is.

A fizikai fejlesztések beláthatóak, konkrétak. Az autópályák, a szerelőcsarnokok hamarabb elkészülnek, a fejlődés látszatát keltve, mint kiművelni az embert, hogy értelmes életet éljen.

Az emberi erőforrás fejlesztése hosszú folyamat. A közösségfejlesztésnek relatíve hosszú múltja van, és ereje nem néhány szakember és szervezet hozzáértésében, hanem mozgalmi jellegében van. A közösségfejlesztés ugyanis a közösségnek önmaga általi fejlesztését jelenti. Helyi, térségi civil mozgalmakat.

A közösségfejlesztés az együttműködve építő civil társadalom talán legelfogadottabb aktivitásává vált – bár számos települési önkormányzat riválisnak, sőt, ellenlábasnak tekinti az alternatív fejlesztésben gondolkodó helyi közösségi erőket, civil csoportosulásokat -, mégis így van ez, mert a valódi civil társadalom maga nem törekszik a hatalom átvételére, hanem élhetőbb, emberibb, egészségesebb, közösségibb életet szeretne élni.

A közösségfejlesztés Magyarországon is a settlement típusú tevékenységből, gondolatból fejlődött ki, amennyiben a művelődési otthont az önszerveződés központjának, színterének és az ahhoz szakmai segítséget nyújtó intézménynek fogjuk fel. Ha a settlement a törzs, akkor annak egy-egy jó erős ága a közművelődés és a közösségfejlesztés, de vannak további erős ágai is: kulturális és művelődési-művészeti tevékenység, felnőttképzés, szociális munka, szociálpolitika, mentálhigiéné, egészségügyi és szociális munka, ismeretterjesztés, sport, szabadidős tevékenységek, és mások.

Ami a közösségfejlesztést illeti, alapvető jellemzője az integráns szemlélet, tehát hogy az embert tekinti a kiinduló pontnak, nem pedig az intézményi szempontokat.

A közösségfejlesztés másik nagyon lényeges kiindulópontja az volt, hogy akit nem lehet integrálni egy közösségi tevékenységbe, mert valamilyen okból nem akar bejönni a művelődési házba, ahhoz el kell menni.

A vele folytatott párbeszéd, kommunikáció lehetőséget ad számára az önbemutatásra, arra, hogy megfogalmazza a saját problémáit, s esetleg fel kell bátorítani őt arra, hogy másokkal is összejöjjön. A szakma kialakulásának logikája erősen rokonítható egymással, külföldön is, Magyarországon is.

A közösségi munka legfőbb feladata ma az intézményközi együttműködés szemléleti alapjainak kialakítása és gyakorlati megvalósítása lenne, a képessé tétellel a fókuszban. A lakosok nem mindig tudnak kapcsolatot teremteni az intézményekkel, így azoknak kellene közösségi kezdeményező szerepet betölteniük, felhasználva mindazt az önbizalom-építő, képessé tevő erőt, amit egy közösségi szinten kialakuló új viszony biztosítani tud.

A lehetőségek megismerése, az ellátástól való elmozdulás a saját élet irányításában való aktív részvételig akkor jöhet létre. Ha az intézmények a teljes embert, s nem pusztán a szolgáltatásaik szempontjából ellátásra szoruló ügyfelet látják az érintettekben;  ha a szolgáltatások nem csak egymás mellett jelennek meg, a másikról mit sem tudva, hanem az egyéni és közösségi utakat egységükben látva, egymással kölcsönhatásban is; s ha lehetőségeiket a helyzetből való kivezető utak intézményközi keresésére is felhasználják – az egész közösség hasznára.

Szükséges, hogy a civil – önsegítő, önszervező, önkéntes – kezdeményezéseket az intézmények erkölcsileg és szakmailag, a képessé tétel minden bekapcsolható eszközével támogassák, hiszen ennek számos hozadéka lesz az egyén, a közösség és az intézmények számára is. Fontos lépés ez az önállóság és az önbizalom fejlődésében; a másokért vállalt felelősség gyakorlattá szervezése pozitívan hat vissza az egyéni életvezetésre, motivációt épít az informális és formális tanulásra, stb.

Az önkéntes tevékenységek szaporodása idővel kiegészíti és módosíthatja is az intézményi szerepköröket, de nem teszi feleslegessé, csak a munka hangsúlyait helyezheti át a frontális ellátástól a mind szakszerűbb munka felé: koordináció, a közösségi munkaformák, s a képessé tétel szervezettebb formáinak kialakítása.

Speciális célok:

A fenti célok csak akkor érhetőek el, ha sikerül előrelépni a tudásbázis és partnerség fejlesztésében. A tudásbázis erősödésének meg kell jelennie a település civil szervezetinek működésében, a rendezvények szervezésében, a hagyományok átörökítésében, az innovációs készségek és képességek növelésében. A partnerség erősödése a feltétele az erőforrások leghatékonyabb, de kiegyenlítődést is szolgáló felhasználásának.

A terület bemutatása

Varsány a szlovák határhoz közel, Nógrád megyében helyezkedik el.

Varsány község Nógrád megyében a Szécsényi kistérségben található. Dimbes-dombos környezete alkalmas a vadászati és horgászati turizmus kiaknázására. Palócföldi fekvése és élő néphagyománya révén igazi turisztikai látványosság. A szécsényi járás Magyarország 36 leghátrányosabb helyzetű járása közé tartozik. A rendszerváltást megelőzően a község munkaképes lakossága munkavégzés céljából ingázott Budapestre, vagy még messzebbre. A gazdasági helyzet romlásával együtt járt a munkanélküliség ugrásszerű növekedése, ami jelenleg is itt az egyik legmagasabb az országban. Ez kedvezőtlenül befolyásolja az itt élők jövedelmi helyzetét. Sok a képzetlen felnőtt munkavállaló is, akik emiatt nem találnak munkát.

Széchényi járás- komplex programmal fejlesztendő járás.

Mutató 
Települések száma:14
Városok száma:1
Területe:285 km2
Népsűrűség:67,4 m2
Lakós népesség:19219 fő
Népesség számának változása 2001 óta:-8,6
0-14 évesek aránya:15,8%
15-64 évesek aránya:66,4 %
65 év felettiek aránya:17.9 %
Nyilvántartott álláskeresők aránya:18,3 %
Tartósan munkanélküliek száma:4,3 %
Lakásállomány:7923 db
Nyugdíjban, ellátásban részesülők 1000 lakosra:312
Rendszeres szociális segélyben részesülők 1000 lakosra:143

A járás mellékúthálózata Szécsény központból kiinduló sugaras rendszerben tárja fel a falvakat. A város a környező települések közlekedési, gazdasági, kulturális központja. A statisztikai térség települései igen elszórtan, nem ritkán 30- 40 km-es távolságra fekszenek egymástól, azonban regionális szinten periférikus helyzetben van a közlekedési viszonyok elégtelensége és a munkahelyek hiánya miatt.

A valamikori szécsényi járás történelmileg kialakult kategória, nagyobbik része a jelenlegi határ túloldalán terült el. A felére csökkent területű járás a hetvenes évek közepére az erősebb szomszédok mellett, mint adminisztratív központ is fokozatosan elsorvadt, megszűnt, közintézményei (bíróság, földhivatal) a szomszédos városokba kerültek. A művi sorvasztás hatása a térség gazdaságában is jelentősen – napjainkig – érezteti hatását. A kvalifikált munkaerő ingázásával illetve részleges elvándorlásával a térség egésze és az agrárium is kedvezőtlen helyzetbe került. A térség földrajzilag a Cserhát északi vonulatán helyezkedik el. A kedvező adottságok mellett drámai, hogy a termelésre szakosodott intézmények, szervezetek a térségben alig találhatók. Nagyobb jelentőségű felvásárló, integrátor, és feldolgozó a területen nem működik. A térség nagyüzemei gyakorlatilag felszámolódtak, eszközparkjuk nagyobb részben elkerült innen, telepeiken mára döntően más irányú tevékenység (ipar, szolgáltatás stb.) folyik.

Szécsényi ipar

A szécsényi járás két meghatározó ipari üzeme közül a Tommy-Invest Kft. elektronikai alkatrészek gyártásával foglalkozik, mintegy 195 főt foglalkoztat. A második legjelentősebb ipari foglalkoztató a Ludányhalásziban működő Profilplast Kft., 60 fős munkavállalói létszámmal, mely műanyagtermékek gyártásával foglalkozik. Mint minden térségben, itt is jelentős foglalkoztató erővel bír a kereskedelem és vendéglátás. Azonban a vállalkozások körében tapasztalható 32%-os arányuk és ennél jelentősen alacsonyabb foglalkoztatási szerepük a fejlettebb térségekben tapasztalható 45- 50%-os aránnyal, jelzi a térség csekély fogyasztói erejét, azt, hogy nagyobb részük családi önfoglalkoztató vállalkozásként működik. A térség vállalkozásait 60-80 könyvelő, néhány informatikus, néhány nyomdai mikró vállalkozás, egy-egy ügyvéd szolgálja ki. Mindezek mellett mamut ágazatnak tűnik a közszolgálat: önkormányzati hivatalok, iskolák, háziorvosi és szakrendelők, szociális gondozók, magas száma. A közszolgálatban dolgozók kiugró mértéke is jelzi a térség vállalkozásainak kevés számát, a gazdasági recesszió mértékét. A vállalkozások 28%-a ipari, építőipari, 33%-a pedig kereskedelmi, vendéglátóipari szolgáltatást végez. A társas vállalkozások árbevételének több mint 50%-a az iparból származott, annak ellenére, hogy az 50 főnél több dolgozót foglalkoztatók száma a térségben a legkevesebb. A társas vállalkozások árbevételének több mint fele az ipari tevékenységből származik, melyek teljes egészében Szécsényben találhatók. A kereskedelmi ellátottság az ezer lakosra jutó 12 kiskereskedelmi és 4 vendéglátói üzlettel, a megyei átlaggal azonos színvonalú.

Szécsényi mezőgazdaság

A szécsényi járás a megye leginkább mezőgazdasági jellegű területe. A járás mezőgazdasági területeinek aránya 60%, melyből 34, 4% az erdőterület és 2, 2% a védett terület aránya. A kistérség területének 44%-a szántóföldi művelésre alkalmas terület. A szántóterület átlagos aranykorona (17 AK) értéke elmarad a legjobb pásztói (21 AK) kistérségtől, de a lakosság nagyobb része él a mezőgazdasági tevékenységből. A működő mezőgazdasági vállalkozások aránya 10-12%, mely mesze felülmúlja a többi megyei járást. A csökkenő nemzetgazdasági súlyú mezőgazdaság továbbra is jelentős szerepet játszik a kedvező agráradottságú déli országrész, és számottevő ipar híján a periferikus helyzetű, elmaradott, döntően aprófalvas kistérségek életében. A mezőgazdasági vállalkozások és a mezőgazdasági vállalkozásokban foglalkoztatottak száma minimális. A 3 %-os megyei szintű mezőgazdasági foglalkoztatotti arány jól tükrözi a Szécsényi járás helyzetét is. A gazdálkodási forma jellemzően kisüzemi. A területen szövetkezeti nagyüzem nem található. Néhány, méreteiben és gazdasági potenciáljában elhanyagolható gazdasági társaság, mint utódszervezet működik a területen. A 2009-2010. években az állatlétszám alakulása a járás településein némiképp változott. Elsősorban a húshasznú szarvasmarha állomány létszáma emelkedett meg jelentősen, többek között a Ludányhalászi – Nógrádszakál vonalon, illetve a Szécsényfelfaluban található, jelenleg 50 darabos húsmarha tartás beindításának köszönhetően. A húsmarhát, a hazai kereskedőkön túl többnyire olasz, görög, és török felvásárlók vásárolják meg az állattartóktól, mely iránt az érdeklődés szerencsére nem csökken, ezzel kedvező hatást gyakorolva az állomány növelésére.

Turisztika- idegenforgalom Szécsény – Hollókő

A térség egyik fő vonzerejét az autentikus természeti környezete adja. A járás állóvizekben szegény, leginkább mesterségesen kialakított tavak találhatóak itt. A térség talajvízkészlete kicsi, a gyógyvíz és hévíz állománya jelentéktelen. A térségen áthalad az országos Kék Túra útvonal. Minden településének megvan a maga erdésze, ám a területet összefogó kezelője az Ipoly Erdő Rt. szécsényi erdészete. A térségre erősen jellemző a vadászat, melyhez kiváló adottságokkal rendelkezik.

A térség épített örökségei közé tartoznak a települések templomai, amelyek kivétel nélkül műemlék jellegűek.

A térség falvai közül természetesen Hollókőnek, de Rimócnak és Varsánynak is van Falumúzeuma. Hollókőben több múzeumot, kiállítóhelyet is találhatunk, ezek: Postamúzeum, Szövőház, Tájház, Kelemen Ferenc fafaragó kiállítása és háza, Babamúzeum, Szövőházak. Szécsényben található a megye harmadik legnagyobb múzeuma, a Forgách Kastélyban helyet kapott Kubinyi Ferenc Múzeum. A kastélyban 1973-óta működik állandó kiállítás. Szintén a városban tekinthető meg a Tűzoltás történetét bemutató kiállítás, mely a város jelképében a Tűztoronyban kapott helyet. A térségben a vendéglátó-egységek száma kevés, a meglévők Szécsényben és Hollókőn összpontosulnak. A vendéglátás a hagyományos vendéglátó egységek mellett, a falusi vendégasztal működtetésére is kiterjed.

Hollókői Tájvédelmi Körzet (Hollókő)

Turisztika Bükki Nemzeti Park

A Bükki Nemzeti Park fennhatósága alá tartozó 141 hektáros terület alapvető rendeltetése, hogy védje a hollókői tájrészlet jellegzetes arculatát, megőrződjön a várrom természetes környezete, hogy a területen kultúrtörténeti, természeti és tájképi értékek ötvöződjenek egymással. A területen hagyásfás legelők, sziklavegetációk, erdőségek váltogatják egymást. A területhez tartozik Hollókő- Ófalu is, ahol a palóc hagyományok elevenednek meg. Húsvét ünnepén a falu apraja- nagyja díszes népviseletet ölt magára, s két napon keresztül megelevenednek a falu régi szokásai. Egész napos folklór program, népművészeti kirakodó vásár, kézműves bemutatók, gasztronómiai ínyencségek, gyerekjátékok nyújtanak gazdag programot vendégeiknek. Pünkösd alkalmából Nógrád megye hagyományőrző együttesei elevenítik fel a pünkösdi néphagyományokat és népszokásokat. A szüret idején a falu fiataljai díszes népviseletbe öltözve vonulnak fel a faluban, hirdetve, hogy véget ért a szüret, és biztosítva van a jövő év bora. Számot adnak az év jeles történéseiről. December 6.–a Hollókő világörökséggé nyilvánításának ünnepe, ahol a helyi emberek mutathatják meg tánc-ének-, versmondó tudásukat. A település lakói ezen alkalomból együtt ünnepelnek a Művelődési házban.

Turisztika Kelet Cserhát Tájvédelmi Körzet, Nagylóc

512 hektár kiterjedésű védett erdő tartozik a településhez. A megye természeti környezete javításának pozitívuma, hogy létrejött a Duna – Ipoly Nemzeti Park. Általános feladat a veszélyeztetett fajok, élőhelyek feltárása és a védelem kialakítása, biztosítása. Nagylóc településen minden évben megrendezésre kerül a falunap, melyre általában a nyár során kerül sor és keretében színes kulturális programokon vehetnek részt az érdeklődők. Ősszel a szüreti felvonulások alkalmával hagyományőrző csoportok fellépését és különböző kulturális programokat vonultat fel a település.

A Szécsényi járás oktatás

A térség népességéről összességében elmondható, hogy elöregedés jellemzi, mely egyrészről köszönhető a jelentős mértékű elvándorlásnak, másrészről pedig annak a ténynek, hogy a születések száma évről-évre csökken. A falvakból egyetemre, főiskolára elkerülő fiatalok nem költöznek vissza tanulmányaik elvégzése után. Ez nem pusztán a lakónépesség számának csökkenését tekintve okoz problémát, hanem egyben a szellemi tőke elvándorlását is jelenti, valamint a helyi hagyományok ápolásának, életben tartásának kérdését is érinti. Hiszen amennyiben a fiatal felnőtt korosztály nem a kistérségen belül, családi és helyi hagyományok között alapít saját családot, nagy a valószínűsége annak, hogy az itt megismert hagyományokat és szokásokat az ő gyermekeik már nem sajátítják el. A kistérség falvaiban élő idősek pedig nem tudják kinek átadni a régmúltból őrzött szokásokat, hagyományokat, történeteket. Vagyis a fiatal korosztály tagjainak elvándorlása hosszú távon a jelenleg még működő hagyományok és a hagyományőrzés jövőjét is veszélyezteti, kilátásba helyezve a helyi szokások feledésbe merülésének esélyét.

A járásban működő oktatási intézmények között nincs felsőfokú végzettséget adó intézmény. A működő intézmények nem „igazodnak” a piaci és munkaerő-piaci igényekhez. A korábban jól működő szakképzés hiánya jelentős probléma.

Az országos átlagnál magasabb a munkanélküliek aránya. Magas a tartós munkanélküliek száma, ezen belül kiugróan magas a tartósan munkanélküli, alulképzett roma népesség aránya. Különösen magas a munkanélküliek aránya Endrefalván, Magyargécen, Ludányhalásziban, Nagylócon, Nógrádmegyeren, Nógrádsipeken, Nógrádszakálban, Rimócon, Szécsényfelfalun, Varsányban. A nem megfelelő jövedelemszint, illetve a munkanélküli családok esetében a bérből származó bevételek hiánya miatt a kistérségben élők életszínvonala egyre rosszabb. A települések önkormányzatainak költségvetését terheli a lakosság által felhalmozott közüzemi tartozás összege.

A Szécsényi járás munkaerőpiac

A járásban egyszerre jelenik meg a munkaerő felesleg és munkaerőhiány jelensége. Korábban a térség munkavállalóinak nagyobb hányada az agrárgazdaságban, kisebb hányada az ipari üzemekben, illetve az építőiparban talált munkát. Ezek az ágazatok a ’80-as évek közepétől folyamatos leépülésen mentek keresztül, mely magas munkanélküliséget eredményezett. A betelepülő vállalatok munkaerő igénye és a helyben lévő szabad

munkavállalói kínálat, csak részben találkozott. A fent leírt probléma kialakulásának egyik oka, hogy a szakképzésben a munkáltatók és a képző szervezetek együttműködése nem megfelelő. Valószínűsíthető, hogy a nyilvántartott álláskeresők között olyanok is szerepelnek, akik a „fekete vagy szürkegazdaságban” dolgoznak, bár az ellenőrzések erősítése ezt egyre erőteljesebben mérsékli. Az elmúlt közel két évtizedben, az agrárium központi irányítása és stratégiája sűrűn változott, ami a stabil birtok- és termékszerkezet kialakulását hátráltatta. Az agráriumban tapasztalható a szétaprózottság, alacsony a szövetkezésre való hajlandóság. A térségben nem jött létre termelő-értékesítő együttműködés (TÉSZ), ami az agrártámogatásoknál hátrányt okoz.

Az önkormányzatok és a helyi vállalkozók tőkehiánya akadályozza, hogy a kistérség maximálisan kihasználja turisztikai adottságait, a külső befektetők megjelenése is csupán esetleges. A kínálati oldalon a téli turizmus nem jelenik meg, a történelmi emlékhelyek kihasználása nem érvényesül. Ennek a problémának a megoldása érdekében több olyan területi összefogás is született, amely a terület turisztikai vonzerejének kihasználását, növelését célozták meg.