A Szécsényi járás adottságaiban rejlő lehetőségek

Vonzó idegenforgalmi és rekreációs létesítmények kialakítása a változatos természeti értékekben gazdag kultúrtáj megfelelő hasznosításával. A térség átformálása európai szinten ismert, országos jelentőségű idegenforgalmi célponttá és környezetbarát, minőségi üdülőkörzetté. A településközpontok rehabilitációjával a térség idegenforgalmi vonzerővé formálhatja gazdag építészeti örökségének építészeti együtteseit. A járásban fellelhető kulturális és történelmi örökségekre, a népszokásokra, hagyományokra alapozott turisztikai attrakciók megvalósítása, melyben a települések közötti együttműködés és a különböző programok, rendezvények összehangolása, „láncra fűzése” érvényesül. A világörökség részét képező Hollókő-Ófalu kapcsán megvalósuló, ökoturisztikai fejlesztést tartalmazó projektben számos lehetőség rejlik a járás turizmusának fellendítésére, az

eltöltött vendégéjszakák számának növelésére. A projekt keretében Hollókő várának és környezetének felújítására, rendbetételére került sor, továbbá olyan rendezvények, programok, szolgáltatások megvalósítására, mely megismerteti a korabeli „váréletet” és tartalommal tölti meg a kulturális örökségi helyszínt.

Megoldásra váró feladatok a járásban

A járás valamennyi településének vannak évente megrendezésre kerülő programjai, rendezvényei, melynek célja nemcsak a turisztikai kínálat biztosítása, de a helyi közösség összetartozásának erősítése is. A legismertebb turisztikai célpont Hollókő-Ófalu, mint a világörökség része.

A történelmi, kulturális örökségeket felkereső turisták többsége „egynapos” látogató, csak mérsékelten költenek.

Az idegenforgalomból származó bevételek növelésére a következő lehetőségek jöhetnek szóba:

 Új termékek kialakítása

o Attrakciók létrehozása, mely kellemes és tartalmas szórakozást nyújt az ide látogató családoknak. A helyi hagyományokra épített, évi rendszerességgel megrendezésre kerülő programokba a turisták aktív bevonása.

 Meglévő programok kínálatának bővítése, a nyújtott szolgáltatások mennyiségi és minőségi bővítése

o A történelmi emlékhelyek rekonstrukciója, rendben tartása, kiszolgáló infrastruktúra fejlesztése.

o A helyi vízi világra alapozott strandok kialakítása pl. Ludányhalásziban

 „Programláncok” kialakítása, egymásra épülő turisztikai attrakciók

o A jelenleg nem egységes formában bemutatott, egyedi vonzerők összekapcsolása, önálló termékként való megjelenítése. Ez történhet tematikus útvonalak szerint vagy egymás propagálásával, ezzel is garantálva a közösen kialakított minőséget és annak biztosítását.

 Falusi turizmus

o A falusi turizmusnak a kistérségben való meghonosítása, – mely nem csupán falusi szállásbiztosítást, hanem változatos, a térség, a település adottságaira épülő vidéki programok nyújtását is jelenti – kiegészítő jövedelmet eredményezhet.

 Az idegenforgalom célját szolgáló infrastruktúra fejlesztése

o A turisztikai vonzerők elérhetősége igényli az utak megfelelőségének javítását, azonban ez feladat alapvetően az általános közlekedésfejlesztési célokkal megegyezik. A turizmusfejlesztés, mint beavatkozási terület tartalmazza az egyes termékekhez közvetlenül csatlakozó fejlesztéseket, a parkolók, a szociális létesítmények stb. megvalósítását. Természetesen ide tartozik a kerékpárút, a lovas túraút, erdei kirándulóút, tanösvény nyomvonalának gondos kiválasztása, kijelölése, létesítése. Ezek kihasználásához szükséges lenne a megfelelő humánerőforrás háttér biztosítása is pl. idegenvezető, túravezetők, ornitológus.

Színvonalas turizmus feltétele, hogy a turistákkal érintkező lakosság, a szolgáltatást végzők kulturáltak, nyitottak, elfogadják az idegenek eltérő szokásait, ugyanakkor tudatában vannak saját értékeiknek és vigyáznak rá. Ezért kell különböző módszerekkel, előadásokkal, tanfolyamokkal az érintetteket felkészíteni, a gyermekeket erre nevelni. Egyre nagyobb jelentősége van az idegennyelv ismeret szélesítésének is. Az egyes települések, vállalkozások versenyhelyzetben vannak, azonban a közös érdekek előtérbe helyezése, klaszterek létrehozása, vagy ahhoz való csatlakozás az együttműködés, partnerség, nagyobb előnyöket eredményez. A hálózatba szerveződés nem csupán a járáson belül történhet, hanem az együttműködés, azon kívüli szereplőkkel is bővülhet.

A vidéki foglalkoztatási gondok mérséklése a mezőgazdasági termeléssel foglalkozó háztartások egyéb, nem mezőgazdasági jellegű tevékenységeinek ösztönzésével, mikrovállalkozások támogatásával a falusi-, és agroturizmus és a hagyományos kézműipar fejlesztésével sikerülhet. A helyben történő foglalkoztatás bővítése érdekében támogatni kell a mezőgazdasági termelésből származó növényi vagy állati eredetű alapanyagok, melléktermékek, a vadon termő növények, nem élelmiszer célú feldolgozását. Támogatja a kézműves és kézműipari tevékenység eszközellátásának fejlesztését. Jövedelmet jelenthet a helyben előállított tájjellegű termékek értékesítése, a falusi és agroturisztikai a szolgáltatások fejlesztése. Az életminőség javítása a kulturális és természeti örökség, a helyi identitás megőrzésével valósulhat meg. Nagyon fontos az alapszolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítása. Ez utóbbinak eszköze az integrált falusi szolgáltató terek létesítése, ahol egy helyben lehet kialakítani valamennyi, a lakosság számára szükséges szolgáltatás (adminisztratív és kereskedelmi, kulturális, kommunikációs, egészségügyi, szociális, stb.) hozzáférhetőségét.

A hátrányos helyzetű roma kisebbség társadalmi integrációjának elősegítése, mint feladat jelentős hangsúlyt kell, hogy kapjon a kistérség településein. Bár pontos felmérések a roma kisebbség számáról, társadalmi-gazdasági helyzetéről nem állnak rendelkezésre, az megállapítható, hogy a roma kisebbségen belül a munkanélküliségi, szociális, egészségügyi, lakhatási, oktatási és képzettségbeli problémák, hátrányok hatványozottan jelentkeznek.

A harmonikus, tartós partnerség azonban csak úgy működhet, ha egyik résztvevő sem érzi magát kiszolgáltatottnak, ezért fontos, hogy a társult önkormányzatok, intézmények partnertalálkozókat szervezzenek, ahol az észrevételek ütköztethetők, a tapasztalatok átadhatók, az új módszerek megismerhetők

 

Varsány település bemutatása

A település lakossága 1 603 fő. Csak közúton közelíthető meg Szécsény felől. Területe 25,58 km².

  • Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett település [105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet]: Nem
  • Jelentős munkanélküliséggel sújtott település [105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet]: Nem

Természetes szaporodás/fogyás (ezrelék)

Az élve születések és a halálozások különbözete ezer lakosra vetítve.

Állandó népességből a 18-59 évesek száma (fő)

Öregedési mutató

Óvodába beírt gyermekek száma (fő)

Az óvodába felvett és az adatfelvétel eszmei időpontjában az óvoda nyilvántartásában szereplő gyermekek száma.

A lakosság életkor szerinti megoszlása

Varsányi szociális helyzet és lakhatás

A közlekedési feltételek jelenleg nem kedveznek a munkavállalási lehetőségek kihasználásának. Már a salgótarjáni munkahelyek vonatkozásában sem megoldható a 6 órai munkakezdés. A különböző vállalatok saját járatokat indítanak a munkavállalóik részére, azonban ebben az esetben megkötöttségek jelentkeznek (korlátozott számú munkavállaló – a járműben szállítható személyek száma, nincs elég képzett munkavállaló – nem indítanak járatot, stb.) A regisztrált munkanélküliek száma magasabb, mint az ellátásában részesülők száma. Ez a családi segélyezés beiktatására vezethető vissza, ami azt jelenti, hogy egy családban csak egy ember részesülhet ellátásban.

A nyilvántartott munkanélküliek száma nő, viszont az álláskeresési támogatásban részesülők száma csökken. Ennek az az oka, hogy egyre kevesebben tudják felmutatni a megállapításához szükséges ledolgozott napokat. A rendszeres szociális segélyben részesülők száma csökkent, mivel a szociális törvény megemelte a jogosultságra irányadó korhatárt. Az ebből a támogatási formából kikerülő személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülnek, így ez a szám jelentősen emelkedett. A szociális juttatások leginkább az alacsony iskolai végzettségű és alacsony jövedelmű lakosságot érinti.

Varsányban összesen 635 lakóingatlan található. Az összes lakóingatlan 46 %-a komfort nélküli. A lakásállomány 100 %-a árammal, 94 %-a vezetékes ivóvízzel, 68 %-a vezetékes gázzal, 80 %-a szennyvízcsatornával ellátott. Ezek az arányok a szegregátum területén rosszabbak. Az áramellátás ott is 100 %-os, viszont a vezetékes ivóvízellátás csak 90 %-os, a vezetékes gázellátás csak 17 %-os, a szennyvízcsatorna ellátás csak 55%-os.

Komoly probléma az eladósodás, különösen a hátrányos helyzetű, munkájukat elveszítő vagy alacsony jövedelmű, idős, vagy több gyermekes családoknak. Ez a réteg veszítheti el a lakását, válhat hajléktalanná leginkább, vagy náluk kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat.

Varsány és a szegregátum

A szegregátumban a lakások csaknem fele (46%-a) vagy túlzsúfolt, vagy nem elfogadható minőségű. A Dankó utcában (főként a páros oldalon) és a Ságvári utcában élők lakáshelyzete a legrosszabb. A jobb minőségű lakásokat a rezsi és hiteltartozások jelentősebben terhelik, így félő, hogy az itt élők lakáshelyzete a következő években tovább fog romlani. A szegregátumban magas a jövedelemhiánnyal élők száma, sok a lakásépítéshez felvett kölcsön, illetve egyéb személyi, és áruhitelek nagysága. Magasak a rezsitartozások, komoly kintlévőségek az eladósodást eredményezték. Ezek a tartozások sok esetben a közszolgáltatásokból való kizárást és a házak elárverezését eredményezik. Ehhez járul még a magas munkanélküliség, ami az anyagi források hiányával nehezíti helyzetüket. A férfiak alkalmi munkát vállalnak, mely meglátszik a lakások állapotán és felszereltségén, a nők legtöbbje főállású anya, vagy ellátatlan munkanélküli. Az anyagi problémák mellett nagy problémát jelent az aluliskolázottság. Sajnos az általános iskola befejezése után csak kevesen tanulnak tovább, még kevesebben fejezik be az iskolát, és akik befejezik, azok sem rendelkeznek munkahellyel. A lakosok nagyon kedvesek, barátságosak. Ha megkérdezik őket, szívesen fogadják a vendégeket és elmondják panaszaikat. Községünkben folyamatosan növekszik a gyermekkorúak dohányzása, alkoholfogyasztása, a gyógyszeres droghasználat és a gyermekkorúak szexuális élete, mely néhány évvel ezelőtt még csak hallomásból volt ismert. A község lakossága elfogadja a roma lakosokat, néha, minimális esetben fordulnak elő ellentétek, illetve összezörrenések. A falu többségi lakói a saját hasonló sorsuk ellenére mégis nehezen tolerálják a romák nehézségeit attól függetlenül, hogy önmaguk is ugyanezen problémákkal küzdenek. A gyermek lakosság – néhány kivétellel – hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű.

Varsány oktatás

A településen 8 évfolyamos általános iskola működik. Az oktatás minden gyermek számára integrált feltételek mellett történik. Az intézmény évek óta igénybe veszi az IPR támogatást, alkalmazza a projekt, és kooperatív tanulás eszközrendszerét. A településen a születendő gyermekek a szegényebb családokban érkeznek, így a roma családok esetében is magasabb a gyermekek létszáma. Mind az iskola, mind az óvoda nagy hangsúlyt fektet a hagyományőrzésre. Aktívan részt vesznek a település rendezvényein.

A közösségi élet színterei, fórumai

Hagyományőrzés, közösség fejlesztési beavatkozások, családi napok szervezése. Művészeti nevelés- tánc, zenetanulás- kézműves programok, báb és színjátszás. Sportfoglalkozások (ifjúsági, és felnőtt focicsapat). A szabadtéri programok és rendezvényekre meghívjuk a helyi szervezeteket, akik aktivizálják a helyi lakosokat is. A közösségszervezés hídépítésként funkcionál a helyi társadalom lakosai és a szegregátumban élők között. A szegregátumban élők bekapcsolódnak a települési rendezvényekben való részvételbe.

Varsányban több civil szervezet működik. Erős az összefogás, példaértékű a civilek jelenléte a település kulturális, művelődési életében. Számos rendezvény szervezésében, lebonyolításában is aktívan kiveszi a részét a civil társadalom, illetve saját programokat, rendezvényeket is szerveznek.

A probléma bemutatása

A térség népességéről összességében elmondható, hogy elöregedés jellemzi, mely egyrészről köszönhető a jelentős mértékű elvándorlásnak, másrészről pedig annak a ténynek, hogy a születések száma évről-évre csökken. A falvakból egyetemre, főiskolára elkerülő fiatalok nem költöznek vissza tanulmányaik elvégzése után. Ez nem pusztán a lakónépesség számának csökkenését tekintve okoz problémát, hanem egyben a szellemi tőke elvándorlását is jelenti, valamint a helyi hagyományok ápolásának, életben tartásának kérdését is érinti. Hiszen amennyiben a fiatal felnőtt korosztály nem a térségen belül, családi és helyi hagyományok között alapít saját családot, nagy a valószínűsége annak, hogy az itt megismert hagyományokat és szokásokat az ő gyermekeik már nem sajátítják el. A kistérség falvaiban élő idősek pedig nem tudják kinek átadni a régmúltból őrzött szokásokat, hagyományokat, történeteket. Vagyis a fiatal korosztály tagjainak elvándorlása hosszú távon a jelenleg még működő hagyományok és a hagyományőrzés jövőjét is veszélyezteti, kilátásba helyezve a helyi szokások feledésbe merülésének esélyét.

Színvonalas turizmus feltétele, hogy a turistákkal érintkező lakosság, a szolgáltatást végzők kulturáltak, nyitottak, elfogadják az idegenek eltérő szokásait, ugyanakkor tudatában vannak saját értékeiknek és vigyáznak rá. Ezért kell különböző módszerekkel, előadásokkal, tanfolyamokkal az érintetteket felkészíteni, a gyermekeket erre nevelni. Egyre nagyobb jelentősége van az idegennyelv-ismeret szélesítésének is. Az egyes települések, vállalkozások versenyhelyzetben vannak, azonban a közös érdekek előtérbe helyezése, klaszterek létrehozása, vagy ahhoz való csatlakozás az együttműködés, partnerség, nagyobb előnyöket eredményez. A hálózatba szerveződés nem csupán a járáson belül történhet, hanem az együttműködés, azon kívüli szereplőkkel is bővülhet.